นาน​มี​บุ๊คส์ มุ่ง​มั่น​พัฒนา​คุณภาพ​การ​ศึกษา​ของ​เด็ก​ไทย ด้วย​การ​อ่าน​และ​การ​เรียน​รู้ ซึ่ง​เรา​ไม่​เพียง​แต่​ผลิต​หนังสือ​ดี​มี​คุณภาพ​ ที่​ช่วย​เสริม​ความ​รู้​ทาง​ด้าน​วิชาการ​ และ​กระบวน​การ​เรียน​รู้​ที่​ทัน​สมัย เรา​ยัง​สรร​หาน​วตก​รรม​ใหม่ๆ เพื่อ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ศึกษา​ให้​กับ​เด็ก​ใน​ทุก​ด้าน

ขบวนรถไฟรักการอ่าน (Word Smart)

เปิดโลกจินตนาการและเดินทางไปกับเรื่องราวแสนมหัศจรรย์ในหนังสือ ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวละครสะท้อนสู่ชีวิตของเด็กและจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อจุดประกายจากการอ่าน

 

 

ขยับร่างกาย (Sensory&Body Smart)

พัฒนา Sensory Integration เด็ก ๆ จะได้ “เล่น” และสนุกกับสื่อ We Play ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาระบบรับความรู้สึกการทรงตัว กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ เอ็นและข้อต่อและการทรงตัว ซึ่งจะทำให้เด็กมีความสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างเหมาะสม

อัจฉริยะปั้นได้ (6Q up)

เด็กเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองและแสดงออกอย่างเหมาะสมกิจกรรมในสถานีนี้ พัฒนาความฉลาด 6 ด้าน คือ

  1. ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ: Intelligence Quotient)
  2. ความฉลาดทางอารมณ์  (EQ: Emotional Quotient)
  3. ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ (CQ: Creativity Quotient)
  4. ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม (MQ: Moral Quotient)
  5. ความฉลาดที่ได้จากการเล่น(PQ: Play Quotient)
  6. ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา (AQ: Adversity Quotient)

วิทยาศาสตร์ (Science Smart)

กิจกรรมทดลองที่เหมาะกับเด็ก 3-6 ปี ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกตและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง เป็นการปลูกฝังให้เด็กรักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็ก

ศิลปะ (Art&Craft Smart)

ส่งเสริมให้เด็กมีความสุขและความจรรโลงใจโดยการถ่ายทอดความรู้ทั้ง 4 สถานีผ่านงานศิลปะ

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: คุณนิตยา โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425  มือถือ 061-823-4982 
e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com