ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ NANMEEBOOKS Hand-on Science Center in association with

Mr. Hans-Henning Langkitsch

ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์

PHÄNOMENTA ประเทศเยอรมนี

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในแนว Interactive และ Hands-on จึงได้คัดเลือกการทดลองที่น่าสนใจ 40 สถานีจากศูนย์วิทยาศาสตร์ PHÄNOMENTA ประเทศเยอรมนี มาจัดแสดงที่ NANMEEBOOKS Hands-on Science Center

โดยได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจาก Mr. Hans-Henning Langkitsch ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ PHÄNOMENTA ประเทศเยอรมนี และได้รับ การสนับสนุนสถานี B.Grimm Power City จากบริษัท บี.กริม อีก 1 สถานี รวมเป็น 41 สถานี

 

สถานีที่ 1

Concave Mirror

กระจกวิเศษ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อยืนอยู่ที่ระยะห่างจากกระจกในตำแหน่งแตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 2

Target-Swirl

ยิงเป้า

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการไหลเวียนของอากาศ และแรงดันของอากาศ

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทดลองการไหลเวียนของอากาศ และแรงดันของอากาศ
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทำให้ระดับของแรงลมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อตบกลองที่ตำแหน่งและความแรงแตกต่างกัน และต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๓ สารและสมบัติของสาร

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 3

Hand Battery

มือไฟฟ้า

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆที่เกี่ยวกับการนำไฟฟ้า

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆเกี่ยวกับการนำไฟฟ้า              การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทานและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทดลองใช้มือวางลงบนโลหะต่างชนิดกันเพื่อสำรวจว่าโลหะชนิดใดสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกัน และเรียนรู้ว่าร่างกายของเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าได้ด้วย จนสามารถต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๓ สารและสมบัติของสาร

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๒/๑ ทดลองและอธิบายได้ว่า ไฟฟ้าเป็นพลังงาน
 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๖/๑ ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๖/๒ ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๓/๒ ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทานและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 4

Duck Under Pressure

เป็ดอ้วน-ผอม

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองความดันอากาศ

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการเติมอากาศเข้าไปในระบบและสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ     ของเป็ดและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้าง    เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ป.๕/๒ ทดลองและอธิบายความดันอากาศ

สถานีที่ 5

Turning Head

ลองมองดูสิ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าด้านซ้ายของสื่อเมื่อผู้สังเกตทำการสังเกตภาพ             ที่ตำแหน่งและระยะห่างแตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 6

The Room of Mirrors

ภาพสะท้อนไม่รู้จบ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อยืนอยู่ระหว่างกระจกทั้งสองบานและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 7

Mirror Flier

คนเหาะ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกต ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อยืนอยู่ที่ขอบกระจกและยกแขนและขาให้สูงจากพื้นในระดับ      ที่แตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 8

Touching Track

สัมผัสลึกลับ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการใช้ประสาทสัมผัสสำรวจวัตถุที่มีลักษณะและพื้นผิวที่แตกต่างกัน

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้ประสาทสัมผัสสำรวจวัตถุที่มีลักษณะและพื้นผิวที่แตกต่างกัน
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกต ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสสำรวจวัตถุที่มีลักษณะและพื้นผิวแตกต่างกันต่อยอด     สู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๓ สารและสมบัติของสาร

 • มฐ.ว ๓.๑ ป.๒/๑  ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน
 • มฐ.ว ๓.๑ ป.๓/๑ จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่นของใช้
 • มฐ.ว ๓.๑ ป.๕/๑ ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆเกี่ยวกับความยือหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว  การนำความร้อน การนำไฟฟ้าและความหนาแน่น
 • มฐ.ว ๓.๑ ป.๕/๒ สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สถานีที่ 9

Resonance Tubes

ท่อชวนคิด

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่ได้ยินจากการใช้หูแนบที่ท่อซึ่งมีความยาวแตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๕/๑ ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง
 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๕/๓ ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงดังและเสียงค่อย
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ทดลองและอธิบายสมบัติ ของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๔-๖/๒ อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง  ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพเสียงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 10

Sticky Air

กาวอากาศ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองความดันอากาศ

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องความดันอากาศ
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการยกแผ่นยางขึ้นต้านแรงลมที่ไหลออกมาจากท่อและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแผ่นยางว่าสามารถติดอยู่ใต้ท่อได้หรือไม่และสามารถต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ป.๕/๒ ทดลองและอธิบายความดันอากาศ
 • มฐ.ว ๔.๑ม.๒/๒ อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๒  ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1 2 3 4 5
1-10 11-20
6 7 8 9 10
21-30 31-41

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: คุณนิตยา โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425  มือถือ 061-823-4982 
e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com