สถานีที่ 11

Cylindrical Mirror

ภาพมหัศจรรย์

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทดลองวาดรูปหรือเขียนตัวหนังสือบนพื้นทรายและสังเกตความแตกต่างของภาพที่ปรากฏบนกระจกโค้งต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 12

Bernoulli Ball

ลูกบอลกลางอากาศ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองความดันอากาศ

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความดันอากาศ
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่อยู่ในกระแสอากาศและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ป.๕/๒ ทดลองและอธิบายความดันอากาศ
 • มฐ.ว ๔.๑ม.๒/๒ อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๒  ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 13

B.GRIMM POWER CITY

เมืองของบี.กริมเพาเวอร์

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองพลังงาน

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานและการนำไปใช้
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตกระบวนการของพลังงานและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ. ว 3.2 ม.4-6/3  สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ
 • มฐ. ว 3.2 ม.4-6/4 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • มฐ. ว 5.1 ม.4-6/4 อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • มฐ.ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

สถานีที่ 14

Rotary Image

ภาพพิศวง

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุและการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุและการหักเหของแสง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตเปรียบเทียบการมองเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปขณะที่ภาพอยู่นิ่งและขณะที่ภาพเคลื่อนไหว ด้วยการสังเกตภาพที่ระยะห่างจากสื่อ ต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 15

Rotary Image

ภาพพิศวง

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุและการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุและการหักเหของแสง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตเปรียบเทียบการมองเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปขณะที่ภาพอยู่นิ่งและขณะที่ภาพเคลื่อนไหว ด้วยการสังเกตภาพที่ระยะห่างจากสื่อ ต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 16

Rotary Image

ภาพพิศวง

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุและการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุและการหักเหของแสง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตเปรียบเทียบการมองเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปขณะที่ภาพอยู่นิ่งและขณะที่ภาพเคลื่อนไหว ด้วยการสังเกตภาพที่ระยะห่างจากสื่อ ต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 17

Plasma Sphere

พลาสม่า

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองอนุภาคในสนามไฟฟ้า

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกต จากการทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาระหว่างแก๊สและพลาสม่า และสามารถต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๓ สารและสมบัติของสาร

 • มฐ.ว ๓.๑ ป.๖/๑ ทดลองและอธิบายสมบัติของของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
 • มาตรฐานที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖/๔ วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส

สถานีที่ 18

Frozen Shadows

เงาปริศนา

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเกิดเงาการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อยืนอยู่ที่ระยะห่างจากกระจกในตำแหน่งแตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายเงาการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 19

Distorting mirror

กระจกพิศวง

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเกิดเงาการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อยืนอยู่ที่ระยะห่างจากกระจกในตำแหน่งแตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายเงาการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 20

Stereo Hearing

สเตอริโอ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการฟังเมื่อใช้ไม้ตีท่อที่ตำแหน่งแตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่    ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๕/๑ ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง
 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๕/๓ ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงดังและเสียงค่อย
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ทดลองและอธิบายสมบัติ ของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น
 • มฐ.ว๕.๑ ม.๔-๖/๒ อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง  ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพเสียงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
11 12 13 14 15
1-10 11-20
16 17 18 19 20
21-30 31-41

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: คุณนิตยา โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425  มือถือ 061-823-4982 
e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com