สถานีที่ 21

The Big Race

ทางด่วน

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้นโลกและอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การตกของวัตถุสู่พื้นโลกและอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตเปรียบเทียบความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟที่ถูกปล่อยจากรางที่มีลักษณะแตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ป.๓/๒ ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้นโลกและอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ม.๑/๒ ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๔-๖/๑ ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และอธิบายการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๓/๑ อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 22

Walk Across the Arch

สะพานโค้ง

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองแรงเสียดทาน

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงเสียดทานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทดลองสร้างสะพานด้วยการต่อท่อนไม้และต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๒ ป.๕/๑ ทดลองและอธิบายแรงเสียดทานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๒/๒ อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๒  ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และอธิบาย การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 23

Newton's Cradle

ลองปล่อยดู

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตการเคลื่อนที่ของลูกกลมเหล็กที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อปล่อยลูกกลมเหล็กที่ตำแหน่งและจำนวนที่แตกต่างกันและสามารถต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๓/๑ ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๑ อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๒ ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และอธิบาย การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๓/๓ สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๔-๖/๒ สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิก  อย่างง่าย
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๔-๖/๓ อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๓/๑ อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 24

Building Bricks

กายกรรมท่อนไม้

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้นโลก

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการตกของวัตถุสู่พื้นโลกและอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทดลองวางแท่งไม้ซ้อนกันให้ยื่นออกไปได้ไกลที่สุดโดยไม่ตกและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ป.๓/๒ ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้นโลกและอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และอธิบายการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 25

Kaleidoscope

คาไลโดสโคบ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตเปรียบเทียบภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อยืนอยู่ภายในสื่อที่ตำแหน่งแตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 26

Warm or Cold

อุ่น หรือ เย็น

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆเกี่ยวกับ การนำความร้อน

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆเกี่ยวกับ การนำความร้อน       การถ่ายโอนความร้อนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตเปรียบเทียบอุณหภูมิของวัสดุต่างชนิดกันจากการทดลองวางมือลงบนวัสดุที่แตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๓ สารและสมบัติของสาร

 • มฐ.ว ๓.๑ ป.๕/๑  ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆเกี่ยวกับความยือหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้าและความหนาแน่น

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๑/๑ ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๑/๒ สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 27

TOWER OF MIRRORS

ปริศนากระจกเงา

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆเกี่ยวกับ การนำความร้อน       การถ่ายโอนความร้อนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตผลจากการมองดูภาพของตนเองผ่านกระจกเงาระนาบที่วางทำมุมในลักษณะต่างๆกัน และต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 28

STAR IN THE MIRROR

วาดดาว

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ และการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆเกี่ยวกับ การนำความร้อน       การถ่ายโอนความร้อนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตผลจากทดลองวาดรูปดาวด้วยการมองผ่านกระจกเงาระนาบที่สะท้อนภาพของรูปดาวนั้น และต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 29

WATER-BALL-DANCE

ระบำลูกบอล

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองความดันของของเหลว

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องความดันของของเหลว
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตผลการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองหลังจากการทดลองวางลูกปิงปองไว้บนน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาจากท่อยางและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ป.๕/๒ ทดลองและอธิบายความดันอากาศ
 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๕/๓ ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว
 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๕/๔ ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัวและการจมของวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๓  ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๓/๑  อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 30

The Effect of Polarization

มหัศจรรย์แสงสี

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุการหักเหของแสง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด เข้าใจว่าแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตเปรียบเทียบสีและความเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อหมุนแผ่นอะคิลิคแผ่นบน โดยเกิดจากการที่แสงเดินทางผ่านแผ่นพลาสติกใสซึ่งติดเทปใสซ้อนๆกันหลายๆชั้น และต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ พลังงาน

 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๒ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๔ ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด
 • มฐ.ว ๕.๑ ป.๔/๖ ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๑ ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๒/๓ ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น
21 22 23 24 25
1-10 11-20
26 27 28 29 30
21-30 31-41

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: คุณนิตยา โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425  มือถือ 061-823-4982 
e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com