สถานีที่ 31-32

Sailwing Shape

ใบเรือแบบไหนไปเร็วกว่ากัน/เรือโลหะ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองแรงดันของอากาศทำให้วัตถุเคลื่อนที่

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ใช้แรงดันของอากาศในการทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ลักษณะของใบเรือที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของเรือ แรงพยุงของของเหลว การลอยตัวและการจมของเรือ    ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตเปรียบเทียบชนิดของใบเรือที่มีผลต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ และการออกแบบรูปร่างของเรือให้สามารถลอยในน้ำดี ต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๓/๑ ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๑  อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ
 • มฐ.ว๔.๑ ป.๕/๑ ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ป.๕/๒ ทดลองและอธิบายความดันอากาศ
 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๕/๓ ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว
 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๕/๔ ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัวและการจมของวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๓  ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๓/๑  ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๓/๓  สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง
 • มฐ.ว ๔.๑ม.๒/๒ อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๓/๑  อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 33

Boat Racing

ใบเรือแบบไหนไปเร็วกว่ากัน/เรือโลหะ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองรูปร่างรูปทรงที่มีผลต่อการเคลื่อนที่

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องรูปร่างของเรือที่มีผลต่อการเคลื่อนที่
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตเปรียบเทียบความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรือที่มีรูปร่างแตกต่างกันและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๓/๑ ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๑ อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖๑/ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และอธิบายการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๓/๑ ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๓/๓ สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๓/๑ อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 34

Water Wheel

กังหันน้ำ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองพลังงานจลน์ พลังงานศักย์

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วงและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไดนาโมซึ่งเกิดจากแรงดันของน้ำที่ไหลจากที่ๆอยู่ในระดับสูงกว่าตกลงไปยังที่ๆมีระดับต่ำกว่าและต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๕/๓ ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔ -๖/๑ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และอธิบายการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔ -๖/๒ ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔ -๖/๓ ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๓/๑ อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 35

The Archimedes’ screw

เกลียวอาร์คิมีดีส

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตผลจากการหมุนเกลียวอาร์คิมีดีสซึ่งทำให้สามารถนำน้ำจากที่ๆอยู่ในระดับต่ำกว่าให้ขึ้นสู่ที่ๆมีระดับสูงกว่าได้และต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ป.๕/๓ ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๓/๑ อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 36

Pendulum Table

เพนดูลัมวาดลวดลาย

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทดลองทำให้เพนดูลัมแกว่งและสังเกตการแกว่งของเพนดูลัมกับลวดลาย

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๓/๑ ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๑ อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖๑/ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และอธิบายการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๓/๑ ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๓/๓ สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง

สถานีที่ 37

Plasma – Effect

จานพลาสม่า

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกต จากการทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาระหว่างแก๊สและพลาสม่า   และสามารถต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๓ สารและสมบัติของสาร

 • มฐ.ว ๓.๑ ป.๖/๑ ทดลองและอธิบายสมบัติของของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
 • มาตรฐานที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖/๔ วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส

สถานีที่ 38

Pendulum

เพนดูลัม

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทดลองทำให้เพนดูลัมแกว่งและสังเกตการแกว่งของเพนดูลัมกับการเคลื่อนที่ของรถ ต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๓/๑ ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๑ อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖๑/ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และอธิบายการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๓/๓ สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง
 • มฐ.ว ๕.๑ ม.๓/๑ อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 39

Pulley System

รอก 3 ระบบ

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้นโลก

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการตกของวัตถุสู่พื้นโลกและอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทดลองยกตัวเองด้วยรอก 3 แบบและสังเกตว่ารอกแบบใดผ่อนแรงได้มากที่สุด ต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

 • มาตรฐานที่ ๔ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
 • มฐ.ว ๔.๑ ป.๓/๑ ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๓/๑ อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ
 • มฐ.ว ๔.๑ ม.๔-๖๑/ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และอธิบายการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • มฐ.ว ๔.๒ ม.๓/๑ ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สถานีที่ 40

ELECTRICITY BICYCLE GENERATOR

จักรยานผลิตไฟฟ้า

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ ไฟฟ้าและสนามพลังแม่เหล็ก
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทดลองปั่นจักรยานที่ติดกับไดนาโมที่มีขดลวดทองแดงและสนามแม่เหล็ก ต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ เรื่องพลังงาน

 

สถานีที่ 41

ELECTRICITY BICYCLE GENERATOR

จักรยานผลิตไฟฟ้า

ชุดปฏิบัติการประเภท

อุปกรณ์ทดลองเครื่องกำเนิดเสียง

ทักษะที่ได้จากการทดลองนี้

 • ได้ฝึกทักษะการอ่าน สามารถเข้าใจในสิ่งที่อ่านและนำความเข้าใจนั้น ไปปฏิบัติทดลองกับสื่อจนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสื่อนั้นๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ ไฟฟ้าและสนามพลังแม่เหล็ก
 • จะได้พัฒนาทักษะการสังเกตจากการทดลองปั่นจักรยานที่ติดกับไดนาโมที่มีขดลวดทองแดงและสนามแม่เหล็ก ต่อยอดสู่การตั้งคำถามใหม่ทำการสำรวจตรวจสอบรอบใหม่ จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๕ เรื่องพลังงาน

 

31 33 34 35 36
1-10 11-20
37 38 39 40 41
21-30 31-41

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: คุณนิตยา โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425  มือถือ 061-823-4982 
e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com